A Civil Szemléről

A civil/nonprofit szektorban dolgozó szakemberek és önkéntesek, a szektor és a civil társadalom iránt érdeklődő szakpolitikusok, kutatók és hallgatók számára 2004-től létezik olyan szakfolyóirat Magyarországon, amely megpróbálja felölelni a civil közélet, a nonprofit szervezeti lét, a nonprofit kutatás problémakörét. 

A „cselekvő állampolgár” gondolatiságára építő Civil Szemle olyan, ún. „közösségi tanulmányokat” közöl, amelyek tudományosan és szakmailag megalapozottak, ugyanakkor nélkülözik az akadémiai típusú folyóiratokban rejlő túlzott tudományosságot annak érdekében, hogy a lapot a tájékozódni kívánó értelmiségi csoportok illetve a szűkebb szakmai közeg is sikerrel forgathassák.
 
A Civil Szemle elméleti folyóirat: a civil szféra, a társadalmi együttműködések, nonprofit szervezetek bemutatásával foglalkozó időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi eredményekre, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe. A hazai civil szféra fejlődésének nyomon követésén túl nyitott nemzetközileg nyitott, ezen belül tudatosan törekszik az európai térségben zajló folyamatok bemutatására. Kiterjedt szakmai és tudományos kapcsolatokkal rendelkezik Kelet-Közép Európában, s ezzel egyidejűleg fejleszti szakmai együttműködését a balkáni és kaukázusi térség országainak szakértőivel. 
 
E törekvések eredménye, hogy a Civil Szemle folyóirat 2007-től a Thomson Reuters nemzetközi citációs indexben is regisztrálásra került. 
 
A folyóirat a civil/nonprofit szektor és a civil társadalom valamennyi szegmensét be kívánja mutatni. A tudományterületek tekintetében nyitott a társadalomtudományok valamennyi ágára, amely saját nézőpontjából értelmezi a civil szférát és annak jelenségeit, ugyanakkor elismeri az interdiszciplináris megközelítést is, melyet a téma szerteágazó jelleg indokol, s egyben szükségessé tesz. E sokszínűség elismerése és felmutatása mellett a Civil Szemle hozzá kíván járulni a civil/nonprofit szektor önálló tudományterületként történő intézményesüléséhez és elismertetéséhez. 
 
A Civil Szemle 2004 és 2016 között 46 lapszámot, összesen több mint 300 hazai és külföldi tanulmányt jelentetett meg. Több mint 35 külföldi szerző publikált a Szemlébe, a külföldi cikkek jelentős része a közép-kelet európai országok nonprofit szektorát mutatta be, azonban a tágabb európai és nemzetközi kitekintés is fontos szerepet kapott. A Civil Szemle tematikus és nem tematikus lapszámokat egyaránt megjelentet. Eddig megjelent tematikus lapszámaiban foglalkozott a kelet-közép európai civil szektor jellemzőinek bemutatásával, éves jelentéseket készített a magyarországi civil/nonprofit szektor egyes fejlődési szakaszaira fókuszálva, önálló tematikus számot szentelt az önkéntesség ügyének. 
 
A folyóirat rovatokból épül fel, az alábbiak szerint:
 
Elméletileg – a civil társadalom, nonprofit szektor elméleti alapvetései, a nonprofit/civil társadalom definíciós problémái, szektortörténet.
Közösségek és civil társadalom - a civil társadalom gyakorlati életéből jó példák-esettanulmányok bemutatása, elemzések fontos társadalmi kérdések közösségi megközelítéséről, civil szervezetek munkája, nonprofit menedzsment, közösségfejlesztési folyamatok bemutatása, interjúk.
Társadalom és állam – a társadalmi elosztórendszerek, szektorbeli strukturálódás, pályázati rendszerek elemzése.
Világnézet - nemzetközi tanulmányok, összehasonlítások, példák és fordítások.
Visszahatás – a civil társadalom és a nonprofit szektor aktuális kérdéseivel foglalkozó könyvek, folyóiratok, honlapok recenziója.
Kisebbségek és civil társadalom - kisebbségek civil szervezetei, a kisebbségek szerepe a civil társadalom építésében, kisebbségi civil szervezetek támogatási rendszere, hatékonysága.
 
A folyóirat technikai paraméterei:
 
Megjelenés: Évente négy alkalommal (március, június, szeptember, december)
Nyelv: Magyar (angol nyelvű absztraktokkal kiegészítve), bizonyos tematikus lapszámok esetében angol-magyar
Terjedelem: 8 szerzői ív (kb. 120 oldal)
Példányszám: 300 db

Támogatók